Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

Sun Flower – water color + crayon

Sun Flower – water color + crayon

ชื่อภาพ ทุ่งดอกทานตะวัน สีเทียน และสีน้ำ

* *

ได้มีโอกาสพาไอวี่ไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันที่ลพบุรี ให้น้องได้เขียนภาพประทับใจของทุ่งดอกทานตะวัน
สอนเรื่องระยะไกลและระยะใกล้ ของดอกไม้ น้ำหนักเข้มในระยะใกล้ และเบาบางลงในระยะไกล

(วาดและระบายสีโดย น้องไอวี่ อายุ  4ขวบ 2 เดือน)

sunflower6

เทคนิคการวาด ลงสีเทียนเป็นดอกทานตะวัน และก้านเป็นลายเส้น วนๆ แล้วเติมด้วยสีน้ำสีใกล้เคียงลงไป
ระบายฉากหลังให้เต็มภาพ ไล่น้ำหนักสี

sunflower2

sunflower3

sunflower4

sunflower5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *