Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

No. Transform- Acrylic Painting on canvas

No. Transform- Acrylic Painting on canvas

จับตัวเลขมาแปลงเป็นรูปต่างๆ สร้างสรรกันหน่อย

(การบ้านเด็กๆ อนุบาล2 เทอมแรก)

* *

8-1

นกจากเลข8 กิจกรรมให้เด็กสังเกตุทิศทางและแสงเงา
8

ไอวี่บอกหนูชอบเลข 8 เพราะคุณครูสอน วันนี้หนูจะวาดรูปนก ดูสิมีมือไอวี่ให้อาหารนกด้วยนะ

   8-2 8-3 8-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *