Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

Lizard – Water Color on paperกิ้งก่า – สีน้ำ สีเทียน บนกระดาษปอนด์ – ระดับอนุบาล1

จากบทเรียนศิลปะของแพตตี้พลามเมอร์ ให้เด็กๆออกแบบกิ้งก่าของตัวเอง
ไอวี่เลยได้กิ้งก่าสีรุ้งแบบนี้

 lizard1

lizard2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *