Arts for babies and kids – Kindergarten & Primary School

Landscape ภาพวิวสีน้ำบนสีเทียนคลาสนี้ จะเป็นการวาดภาพทิวทัศน์ สอนเรื่องระยะหน้า และ ระยะหลัง
ต้นไม้ก้อนหินระยะหน้าสีชัดมีรายละเอียดและมีขนาดใหญ่ ในขณะที่ระยะไกลออกไปรายละเอียดน้อยลง
สอบให้ร้องรู้จัดออกแบบใบไม้ต้นไม้ และลวดลายบนก้อนหิน (แม่ยังผสมสีให้ใช่เคย)

เทคนิคง่ายๆที่ใช้ สีน้ำบนสีเทียน แต่เพิ่มความหลากหลายของเส้นสีเทียนตามสีของวัตถุ

land1

เสร็จแล้ว ภาพ landscape ของหนู สวยไหมคะ?

land3land2

ความภูมิใจของเด็กอนุบาล 1 ^__^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>